โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะด้านการแสดง นาฏศิลป์ และการดนตรี ซึ่งได้พัฒนามาจากการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 4 มุมเมือง อันเป็นโครงการขยายงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่แต่ละภูมิภาคของกรมศิลปากร

โดยเริ่มต้นที่บริเวณวัดยางแย้เป็นแห่งแรก ต่อมาทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีนโยบายขยายเมืองใหม่โดยสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ขึ้นและได้สร้างโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกนี้ขึ้นมา ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยนาฏศิลป์และได้รวมเข้าด้วยกันกับศูนย์วัฒนธรรมทั้งหมด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีแก่คนรุ่นหลัง
ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาคขนาด 850 ที่นั่ง ซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้นสำหรับภาคตะวันตกของประเทศ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรี อาทิเช่น โขน ละครในวรรณคดีไทย รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ ประจำภาคตะวันตก มีการจัดการแสดงละครและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมโดยนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ที่ 3 และ 4 ของทุกเดือนเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
อัตราค่าเข้าชมราคา 40, 60 และ 80 บาท (สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าชมเป็นหมู่คณะบัตร 30 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาราชการได้ที่ +66 3553 5116 และโทรสาร.+66 3553 5112 ///ททท.